Vilkår for frys av medlemskap

Vilkår for frys av medlemskap
Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk, og kun ved følgende årsaker:

  • Dokumentert sykdom/skade 
  • Dokumentert svangerskap (inntil tre måneder etter termindato)
  • Dokumentert utstasjonering grunnet jobb, studier eller militærtjeneste på steder hvor HiYoga ikke er lokalisert

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum to (2) måneder og maksimalt tolv (12) måneder i strekk, og kun ved følgende årsak:

  • Dokumentert ferie utenlands

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tre (3) måneder i strekk per kalenderår, og kun ved følgende årsak:

  • Fylte 60 år 

Dokumentasjon skal legges ved søknaden, og må være spesifisert med fra og til dato. Etter behandling av søknaden makuleres dokumentasjonen av hensyn til personvern. HiYoga kan likevel be Medlemmet om skriftlig samtykke til å oppbevare dokumentasjonen i frysperioden.

Gyldig dokumentasjon

  • Ved sykdom: bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved svangerskap: helsekort, eller bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved utstasjonering: bekreftelse fra arbeidsgiver, studiested eller militær
  • Ved ferie: bekreftelse fra reisebyrå, kopi av flybillett/båt/tog t/r

Medlemmet vil motta skriftlig tilbakemelding på sin fryssøknad innen 14 dager. Dersom dette ikke mottas innen 14 dager fra den dato søknaden er sendt, må Medlemmet selv ta kontakt med HiYoga. Søknad regnes ikke som godkjent før skriftlig bekreftelse er mottatt fra HiYoga.

Ved godkjennelse av søknad, vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende perioden for frys. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for. Periode for frys og betalingsfri periode behøver ikke være like. Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade.

Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon leveres til HiYoga innen utgangen av inneværende periode for frys.


;