Frys av medlemskap

Du kan søke om å fryse ditt medlemskap under særskilte omstendigheter, som gjør at du ikke kan benytte ditt medlemskap i en gitt periode.

For å søke om frys av medlemskap, må du fylle søknadsskjema for frys, samt vedlegge gyldig dokumentasjon for den aktuelle perioden. NB! Om du iht. dine medlemsvilkår har mulighet for å fryse ditt medlemskap uten dokumentasjon, vennligst last opp et tomt dokument, før du trykker på "Send"-knappen.

Søknaden må sendes inn i forkant av perioden for frys, og ved alvorlig sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade. Søknad og dokumentasjon kan også leveres på nærmeste HiYoga-senter.

Vilkår for frys av medlemskap* 
Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk, og kun ved følgende årsaker:

  • Dokumentert sykdom/skade 
  • Dokumentert svangerskap (inntil tre måneder etter termindato)
  • Dokumentert utstasjonering grunnet jobb, studier eller militærtjeneste på steder hvor SATS ikke er lokalisert

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum to (2) måneder og maksimalt tolv (12) måneder i strekk, og kun ved følgende årsak:

  • Dokumentert ferie utenlands

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tre (3) måneder i strekk per kalenderår, og kun ved følgende årsak:

  • Fylte 60 år 

Dokumentasjon skal legges ved søknaden, og må være spesifisert med fra og til dato. Etter behandling av søknaden makuleres dokumentasjonen av hensyn til personvern. HiYoga kan likevel be Medlemmet om skriftlig samtykke til å oppbevare dokumentasjonen i frysperioden.

Gyldig dokumentasjon

  • Ved sykdom: bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved svangerskap: helsekort, eller bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved utstasjonering: bekreftelse fra arbeidsgiver, studiested eller militær
  • Ved ferie: bekreftelse fra reisebyrå, kopi av flybillett/båt/tog t/r

Medlemmet vil motta skriftlig tilbakemelding på sin fryssøknad innen 14 dager. Dersom dette ikke mottas innen 14 dager fra den dato søknaden er sendt, må Medlemmet selv ta kontakt med HiYoga medlemsservice hos SATS. Søknad regnes ikke som godkjent før skriftlig bekreftelse er mottatt fra SATS.

Ved godkjennelse av søknad, vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende perioden for frys. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for. Periode for frys og betalingsfri periode behøver ikke være like. Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade.

Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon leveres til HiYoga medlemsservice hos SATS innen utgangen av inneværende periode for frys.

HiYoga er en del av Health & Fitness Nordic (HFN). HFN er eierselskapet till SATS, Fresh Fitness, SAFE Education og HiYoga.

Søknadsskjema